Motto:

„Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“ (sv. Jan Pavel II., Chistifideles laici 46)

Témata fór mládeže 2016- 2017

  • evangelizace
  • volná diskuse a témata vzešlá z volné diskuze

Co je to fórum mládeže?

Diskusní setkání zástupců mladých věřících lidí s biskupy.

Mladí lidé mají na fóru zakusit atmosféru svobody a naslouchání a hmatatelně zažít lásku, která je darem Ducha svatého a spojuje v církvi nejrůznější rozdíly. Jen v jejím světle lze nalézat skutečnou pravdu. Tak se fórum stane místem setkání v církvi a setkáním církve – s Kristem, který jediný je Cesta, Pravda a Život. Pokud tomu tak bude, jistě každý odjede obnoven ve svém úsilí o život podle evangelia.

Termíny diecézních fór:

Olomouc – 10. - 12. 2. 2017
Litoměřice – 11. - 12. 11. 2016
Brno – 21. - 23. 10. 2016
Hradec Králové - 4.- 6. 11. 2016
České Budějovice - 10. - 12. 2. 2017

Kromě diecézních fór se bude 23. – 26. 2. 2017 konat i V. celostátní fórum v Olomouci.

Kdo se fóra účastní

Delegáti z řad mladých lidí, kteří jsou vybráni kaplany pro mládež, děkany (vikáři), často se jedná o zástupce za děkanát a členové hnutí, řeholí, spolků pracujících v duchu křesťanství a vysokoškolské pastorace, kteří působí v diecézi.

Důležitými účastníky setkání jsou biskupové. Přicházejí s mladými lidmi rozmlouvat, sdělit jim své myšlenky a hlavně jim naslouchat. Je to tedy příležitost k rozhovorům a ke vzájemnému obdarování. Během fóra mají biskupové a pozorovatelé možnost hlouběji poznat myšlení a postoje mladých lidí. Příspěvky delegátů budou jistě inspirací i novým podnětem do života církve.

Kdo se může účastni fóra jako pozorovatel

Členové Sekce pro mládež ČBK a zájemci z řad zodpovědných za řehole, hnutí, komunity, spolků pracujících v duchu křesťanství, vysokoškolskou pastoraci, zástupci teologických fakult a pastorace v diecézích.
Pozorovatel nemá právo vstupovat do debat.

Jaký je program fóra

Těžištěm jsou rozhovory mladých lidí ve skupinách na vybraná témata, která se úzce dotýkají církve, společnosti i jich samotných a rozhovory s biskupy. Pléna slouží k shrnutí pohledů mládeže a biskupů.

Kdo fóra připravuje a moderuje

Diecézní centra pro mládež
Celostátní – Sekce pro mládež ČBK

Kdo připravuje závěry fóra

Skupina mladých účastníků se členy tiskového týmu.

K čemu závěry fóra slouží

Závěry fóra jsou především inspirací pro biskupy. Dále poslouží všem, kteří se podílí na pastoraci a zvláště na pastoraci mládeže.

Kdy se konala předcházející celostátní fóra mládeže?

Tento typ setkání je spojen s konáním celostátních setkání mládeže.
I. celostátní fórum – Svatá Hora, 1999
II. celostátní fórum – Žďár na Sázavou, 2002
III. celostátní fórum – Tábor, 2007
IV. celostátní fórum – Žďár nad Sázavou, 2012

Shrnutí dosavadních diecézních i celostátních fór lze najít v publikaci: Balík, Jan: Monitoring mínění mladých lidí v církvi - naslouchat mladým lidem, kteří jsou bohatstvím církve. Sekretariát Sekce pro mládež ČBK 2013.

Existují konkrétní výsledky minulých fór?

Fóra mládeže inspirovala například vznik časopisu IN! a proměnu www.signaly.cz.
Dále přispěly k rozšíření nabídky tzv. kurzů partnerství, které slouží k hlubšímu prožívání známosti.
Po CFM v roce 2012 je připravován materiál o prohloubení přípravy na svátost biřmování a bude vydán Katechetickou sekcí ČBK. Stále se také přemýšlí nad realizací podpory gynekologických ambulancí, které by pracovali v duchu katolické etiky.

Co se očekává od účastníka?

Kvalitní příprava před fórem – rozhovory s mladými na daná témata.
Studium nabídnutých materiálů.
Schopnost kultivovaně přinášet pohledy mladých lidí, které zastupuje.
Otevřenost k jiným názorům.
Modlitba za působení Ducha svatého na setkání.

Fóra mládeže svěřujeme Panně Marii, která je vzorem v umění naslouchat i v odvaze říci správné slovo v pravý čas. Ona všechny lidi provází na pouti životem a podporuje nás v růstu vzájemné lásky.

Závěry fóra

Závěry fóra budou zveřejněny po ukončení fóra.