Blok přednášek ve středu 16. 8. a pátek 18. srpna na téma víra, církev a duchovní život.

STŘEDA 16. srpna

VÍRA, CÍRKEV, DUCHOVNÍ ŽIVOT
Jsem katolík. No a co? Jiří Korda
Moudrost učení církve a vědy o člověku a společnosti Lubomír Mlčoch
Krize víry a duchovní růst Jitka Krausová
Bible - kniha pro tebe! Četba Bible nemusí být noční můrou. Vít Zatloukal
Běžná práce, neobyčejná milost. Práce a studium jako prostředek posvěcení. Jakub Kříž
Co dělat, aby se naše farnost stala živou? Miroslav Šimáček
Není dobře člověku samotnému aneb velký dar společenství. Ludmila Horáčková
Mluvte s Nimi jako s matkou a tatínkem…jak mluvit s Bohem a s lidmi o Bohu? Jiří Strach
Hledání a rozlišování povolání Petr Vaculík
Klášter včera a dnes Anežka Novoměstská

 

PÁTEK 18. srpna

VÍRA, CÍRKEV, DUCHOVNÍ ŽIVOT
Jak věřit v dobrého Boha ve světě plném zla? Vojtěch Brož
Nahlédnutí do Božího výrobního plánu s člověkem ve tvém srdci Ondrej Chrvala
Církev – její radosti a bolesti Tomáš Holub
„Ožehavé“ momenty církevních dějin Vladimír Švarc
Čerpat z bezedného zdroje – jak číst s užitkem Písmo. Roman Dvořák
Psi Páně aneb Sněz ten film! bratři dominikáni
„Give all, get more!“ aneb rok v evangelizační škole! Klára Kalčíková a další
Exorcismus Dominik Duka

 

STŘEDA 16. srpna

Jsem katolík. No a co?

Stydíš se někdy za to, že jsi katolík? Máš potřebu se druhým za to až omlouvat? Samotného Tě na církvi štve to či ono? Ptáš se někdy, jaký to má vlastně smysl být katolíkem? Povídání o tom, proč je krásné být katolíkem.

P. Mgr. MUDr. Jiří Korda se narodil v roce 1975 v Praze. Maturoval v kravíně v Českých Budějovicích, konvertoval na koleji v Brně, a léčil lidi na vojně ve Staré Boleslavi a na psychiatrii v Bohnicích. Knězem je osm let, je farářem v Praze-Lhotce.

 

Moudrost učení Církve a vědy o člověku a společnosti

Lubomír Mlčoch byl 6 let děkanem Fakulty sociálních věd a poté cca dekádu předsedou hodnotitelské komise Vědecké rady UK pro společenskovědní výzkumné projekty. Ve stejné době mohl jako člen Papežské akademie společenských věd srovnávat přístupy těchto vědních oborů s učením církve; především v otázkách rodiny, ekologie, globální ekonomiky a míru. Encykliky Amoris laetitia, Laudato si papeže Františka a výročí encyklik Pacem in terris a Populorum progressio jsou základem i pro diskusi nad publikací Do cat, kompendiem sociální nauky pro mladé.

Prof.Ing.Lubomír Mlčoch,CSc. /73/ je profesor institucionální ekonomie, donedávna na Institutu ekonomických studií FSV Univerzity Karlovy. Učil o roli právních a morálních institucí v hospodářství a o metodách srovnávání ekonomických systémů. Především v Karolinu publikoval své monografie Zastřená vize ekonomické transformace, Ekonomie důvěry a společného dobra, byl editorem publikace Soudobá ekonomie očima tří generací, a spolu s Jiřím Kameníčkem pak vydal knížku k 20. výročí Ceny Josefa Vavrouška na FSV UK Ekonomie, ekologie, eudaimonia. Jeho monografie Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot vyšla letos i v anglickém a italském překladu.

 

Krize víry a duchovní růst

Co máme pod kůží aneb žité bludy naší doby. Duch současné společnosti, její žitá filozofie, nás všechny ovlivňuje. Ovlivňuje, jak žijeme běžný život i náš život víry. Osvobodit se od tohoto ducha světa můžeme jen tehdy, poznáme-li, co máme pod kůží.

MUDr. Krausová Jitka, OV – 65 let, psychiatrička, více let pastorační asistentka Olomoucké arcidiecéze. Přednáší, dává exercicie, je zasvěcená panna.

 

Bible - kniha pro tebe! Četba Bible nemusí být noční můrou.

Když využijeme možností, které se nám nabízejí, a naučíme se s Biblí pracovat v osobní modlitbě a ve společenství, poznáme živé Boží slovo. A toto slovo bude přinášet užitek v našem životě.

P. Mgr. Vít Zatloukal je knězem od roku 1996. Působil ve farnostech Opava, Stará Ves nad Ondřejnicí a nyní je farářem v Petřvaldu u Karviné. Zároveň je jmenován biskupským vikářem pro pastoraci. Založil Diecézní centrum mládeže ostravsko-opavské diecéze a 6 let byl také ředitelem Sekce pro mládež ČBK.

 

Běžná práce, neobyčejná milost. Práce a studium jako prostředek posvěcení.

Bůh nás nevolá k vlažnému prožívání víry, ale ke svatosti. Práce a studium nejsou překážkou, ale nedoceněným prostředkem na cestě osobního odevzdání se Bohu. Můžeme být kontemplativními dušemi uprostřed světa! Kněz přináší svoji oběť na oltáři – laik na psacím stole, kuchyňské lince, v dílně, všude, kde pracuje s láskou a z lásky. Práce a studium nejsou trestem, ale prostředkem posvěcení sebe i druhých a účinným nástrojem osobního apoštolátu. Přednáška přinese také praktické postřehy pro duchovní život uprostřed světa, předpokládá se diskuse s účastníky.

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., je šťastně ženatý laik, otec čtyř dětí. Profesně působí jako advokát a vysokoškolský učitel. Prakticky i teoreticky se zabývá zejména otázkami náboženské svobody a vyrovnání státu s církvemi. Pravidelně publikuje v odborném tisku. Ve své duchovní cestě se inspiruje poselstvím sv. Josemaríi Escrivá o posvěcování se při profesní práci a v běžném životě.

 

Co dělat, aby se naše farnost stala živou?

Farnost jako domov a škola společenství. Farnost i nadále uchovává a vykonává své nezbytné a velmi aktuální poslání… je s to poskytovat věřícím prostor pro vedení opravdového křesťanského života a je místem vytváření lidských i společenských hodnot, jak v kontextu rozptýlení a anonymity ve velkých moderních městech, tak na venkově a v oblastech s malým počtem obyvatelstva. (JP.II. Ecclasia in Europa 15)

P. Mgr. Miroslav Šimáček, narozen 10.5.1951 v Ústí nad Orlicí. V roce 1976 dokončil CMBF v Litoměřicích a byl vysvěcen na kněze. Od roku 1979 působil v Příchovicích, a to až do roku 2000. Zde vzniklo místo spontánního setkávání mladých lidí a stalo se důležitou inspirací pro pastoraci mládeže v ČR. Zároveň administroval tři farnosti. Od r. 1990 se stal vedoucím Sekce pro mládež ČBK, kde působil do r. 2001. Od roku 2000 do 2010 byl biskupským vikářem pro pastoraci v Litoměřické diecézi a od roku 2002 farářem v Ústí nad Labem a dalších deseti farnostech, kde působí dodnes. Příležitostně přednáší o pastoraci mládeže, koná rekolekce, občas exercicie.

 

Není dobře člověku samotnému aneb velký dar společenství

Vnímám a intenzivně zažívám, že žít ve společenství je obrovský dar. „Rozbaluji“ ho mnoho let a stále je krásný, nevšední, bohatý, plný nových objevů, života a radosti. Skupinka je jak pro ty, kteří mají to štěstí, že „už začali rozbalovat“, tak pro ty, kteří po tomto obdarování zatím jen touží nebo jsou k němu skeptičtí a udržují si distanc. Jaký smysl má život ve společenství? Co je k němu potřeba? Co od něj mohu očekávat? Neomezí moji svobodu? Jak může společenství vzniknout a růst? Co dělat, když to začne skřípat? Nad těmito a mnoha dalšími otázkami se společně zamyslíme. Těším se na setkání s vámi!

Mgr. Ludmila Horáčková vystudovala Katolickou teologickou fakultu v Praze, pedagogiku a Etickou výchovu. V letech 1995-2015 pracovala na Diecézním centru pro mládež v Hradci Králové a byla členem Sekce pro mládež ČBK. Od roku 2015 pracuje jako pastorační asistentka na mariánském poutním místě Hora Matky Boží u Králík.

 

Mluvte s Nimi jako s matkou a tatínkem…jak mluvit s Bohem a s lidmi o Bohu?

„Mluvte s Ní jako s Matkou“ (papež František I.) Ano, máme umět mluvit s našimi nebeskými rodiči v důvěře, lásce, něze a intimitě. Ale jak s Nimi takto mluvit? A jak o Nich vyprávět lidem v našem okolí? Společně budeme hledat odpovědi. Můžete si připravit svoje dotazy, přednáška bude z velké části koncipována jako diskuze.

MgA. Jiří Strach je český režisér a herec. Vystudoval obor hraná režie na pražské FAMU. Od studií se věnuje převážně režijní tvorbě. Jeho prvním celovečerním hraným filmem je vánoční pohádka Anděl Páně z roku 2005. Na tuto navázal povedeným pokračováním Anděl Páně 2, které od jeho uvedení do kin láme rekordy. Je mimo jiné držitelem cen za režii dramatu Operace Silver A a Brain Storm, i za film Osmy. Je členem České filmové a televizní akademie (ČFTA). V roce 2010 jej pražský arcibiskup Dominik Duka jmenoval členem Mediální rady České biskupské konference.

 

Hledání a rozlišování povolání                     

Bůh má s životem každého člověka záměr. Pokud Boží záměr objevíme, najdeme osobní životní smysl a můžeme s Ním spolupracovat na utváření osobního životního projektu. Osobní povolání je jméno, které nám dal Bůh. Patří k němu charisma, se kterým nás poslal do života. Originální jméno a charisma patří do některé konkrétní duchovní rodiny strukturovaných povolání, protože souzní s povoláním jiných lidí. Jak uslyšet své jméno, najít své originální povolání a zapojit ho do struktury v církvi?

P. Mgr. Petr Vaculík, salesián Dona Boska, katolický kněz, provinciál salesiánů. Pochází ze Zlína, salesiánem je 39 let, knězem 29 let. Působil ve farnostech i ve škole. 0d roku 2010 slouží kongregaci salesiánů jako provinciál.

 

Klášter včera a dnes                                      

O zasvěceném životě v minulosti i současnosti. Přednáška s obrazovou prezentací přináší v první části stručný přehled existence klášterů v době před vznikem křesťanství, nastiňuje počátky mnišského a řeholního života v raném období křesťanství, a jeho další vývoj ve středověku a v následujících staletích až do současnosti. Nahlédneme společně do historických období, v nichž vznikaly nejznámější řády a řeholní společenství a také odhalíme význam některých pojmů, které k jejich způsobu života patří. Jaký je život v klášteře dnes? Co přináší lidem kolem? Může být v takovém způsobu života člověk šťastný? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v druhé části přednášky.

S.M. Anežka Věra Novoměstská, OSF patří do kongregace Školských sester sv. Františka. Vystudovala anorganickou chemii na MU v Brně a teologii na UK v Praze. V současné době pracuje v redakci časopisu Immaculata, ve farnosti sv. Janů v Brně jako katechetka a společně s dalšími sestrami a bratry se podílí na akcích pro děti a mládež a na františkánských misiích. Její radostí je doučování chemie a matematiky, jízda na kole, hudba a příroda.

 

PÁTEK 18. srpna

Jak věřit v dobrého Boha ve světě plném zla?

Proč je na světě zlo? Proč ho Bůh dopouští? Přítomnost zla a utrpení ve světě se zdá odporovat víře v dobrého a všemohoucího Boha. Otázka zní: „Jak může Bůh dopustit utrpení nevinných? Pokud mu nemůže zabránit, není všemohoucí, pokud nechce, není dobrý.“ Zpochybňuje ale existence zla ve světě skutečně existenci dobrého a mocného Boha? Pokusíme se sledovat, jak na tento problém, tradičně zvaný „teodicea“, odpovídají někteří myslitelé a co nabízejí různá náboženství, zejména křesťanství.  

P. ThLic. Vojtěch Brož Th.D. je knězem královéhradecké diecéze a od r. 2003 působí v Hradci Králové jako spiriuál a učitel na Biskupském gymnáziu a jako vyučující na univerzitě, kde přednáší biblistiku, dogmatickou teologii a spiritualitu.

 

Nahlédnutí do Božího výrobního plánu s člověkem ve tvém srdci

Velmi často jsme dnes zmatení. Kdo jsem? Co mám dělat? Co je správné? Kde je správný poměr mezi tím, co mi říká Bůh, co svět a co moje vlastní srdce? Ve své teologii těla svatý otec Jan Pavel II. tvrdí, že ve svém nejhlubším nitru umíme najít Boží původní plán s člověkem. Pojďme ho společně hledat spolu s odpověďmi na některé otázky života a především vztahů.

ThLic. Ondrej Chrvala je tajemníkem Rady pro mládež a univerzity Konference biskupů Slovenska. 9 let působí na poli pastorace mládeže. Měl na starosti projekty jako Národní setkání mládeže R13 a P15 či Animátorské školy. Teologií těla se zabývá na animátorské škole Trnavské arcidiecéze.

 

Církev – její radosti a bolesti

Je skvělé mít domov. To, co je doma, známe ze všech stran. Navenek se to sice dá různě zakrývat nebo lakovat, ale s těmi, kteří domov tvoří se mnou, je hodně potřebné o všem mluvit otevřeně, jinak to velmi zhoršuje vztahy. Proto bych s Vámi rád mluvil o našem společném domovu, tedy o Církvi, dost otevřeně.

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. je od r. 2016 druhým biskupem plzeňským. Byl prvním vojenským kaplanem a později hlavním kaplanem Armády České republiky. Posléze se stal generálním sekretářem České biskupské konference. Své kněžské počátky má mj. spojené se studenty Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře, nyní mladé lidi pravidelně vede na táborech JUMP.

 

„Ožehavé“ momenty církevních dějin

Dějiny křesťanství jsou doslova prošpikovány událostmi, které budí pozornost, rozpaky, či dokonce pohoršení. Stále tak zůstávají aktuálními a hojně diskutovanými. Tato přednáška je nabízena všem, kdo se chtějí více dovědět o těchto "ožehavých" momentech, mezi které patří například fenomén inkvizice, otázka existence papežky Jany nebo podíl římskokatolické církve na procesech s čarodějnicemi.

Mgr. Bc. Vladimír Švarc, historik a pedagog, jehož hlavním zájmem jsou dějiny středověku a církevní dějiny.

 

Čerpat z bezedného zdroje – jak číst s užitkem Písmo.

Mnoho se dnes mluví o obnovitelných zdrojích. Bible je nevyčerpatelný zdroj povzbuzení, upozornění, světla, naděje atd. Budeme objevovat, jak takový pramen využívat, jak Bibli číst, jak se s ní modlit. Jedná se totiž o poklad, který je dobré objevit!

P. Mgr. Roman Dvořák – kněz českobudějovické diecéze. Po studiu na dopravní průmyslové škole se během studia vysoké školy s technickým oborem rozhodl přijmout pozvání Boží a vydat se cestou přípravy na kněžství. Knězem je 12 let, kromě působení v několika farnostech vedl v letech 2009 – 2015 DCM v Českých Budějovicích a DCŽM Ktiš. Nyní působí jako farář ve Strakonicích a okolí.

 

Psi Páně aneb Sněz ten film!

Bojíš se jít ke zpovědi? O čem je vlastně Eucharistie? A co v nás změnil křest? Na otázky kolem těchto svátostí hledá odpovědi netradiční dokument o dominikánech a lidech, se kterými se setkávají. Chceš vědět víc? www.psipane.cz

Filmem to nekončí! Nabízíme ti také diskuzi s hlavními protagonisty filmu: dominikány a jejich přáteli. A možná přijde i režisér!

 

„Give all, get more!“ aneb rok v evangelizační škole!

Ve světě je několik evangelizačních škol pro mladé, kteří se chtějí dozvědět víc o víře, zažít rok života v mezinárodním společenství, mít čas na modlitbu,… zkrátka dát Bohu jeden rok svého života. Tyto školy jsou organizovány různými katolickými komunitami a hnutími (např. komunita Emmanuel, Jeunesse-Lumière, Loretto atd.). A jaký je rok v těchto školách, kde spolu žije přibližně 20 mladých lidí z celého světa, kteří mají společné vyučování o filozofii, teologii, psychologii,… učí se žít ve společenství, mají pravidelný čas na modlitbu a společně vyjíždí na různé misie do farností, škol a měst? O tomto a mnohém dalším přijdou povyprávět mladí, kteří tuto skvělou zkušenost zažili, a to například v Římě, ve Francii v malém městečku Paray-le-Monial nebo v bavorském poutním městě Altötting. Dát do toho všechno přináší užitek!

Klára Kalčíková (24) a dále také Juraj Jurčo (30), Kristýna Zezulová (23), Jakub Gyönyör (25) a Tereza Chmelíková (26) mají jednu věc v životě společnou. Během svých studijních let se rozhodli strávit 9 měsíců v evangelizační škole v zahraničí.

 

Exorcismus

O exorcismu, modlitbě za rozvázání od zla se hodně hovoří. Téma budí senzace či neoprávněná očekávání. Čeští biskupové připravili dokument, který uvádí na pravou míru nejrůznější omyly, ukazuje na cíl svátostiny nazývané exorcismus a usměrňuje její používání podle nauky církve.

ThLic. Dominik kardinál Duka OP v roce 1968 vstoupil tajně do dominikánského řádu. Kněžské svěcení přijal roku 1970. Později mu byl odňat státní souhlas k duchovní správě a pak pracoval patnáct let jako rýsovač v továrně Škoda Plzeň. Od roku 1998 byl biskupem v Hradci Králové, pražským arcibiskupem byl jmenován v roce 2010 a o dva roky později ho Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval kardinálem. Roku 2010 byl zvolen předsedou České biskupské konference (ČBK). Je široce zapojen do společenského a kulturního života. Teologicky se specializoval na biblickou antropologii.

FOTO: Dominik Novák/Člověk a víra