Dopolední přednášky ve čtvrtek 17. 8. jsou zaměřeny na témata týkající se duchovního života a prohloubení v různých způsobech modlitby.

DUCHOVNÍ TÉMATA
Vnitřní modlitba – Oč vlastně kráčí mezi Nejvyšším a námi? Bonaventura Štivar
Líbej mne polibkem svých úst. Zdeněk Wasserbauer
Proč patří k duchovnímu životu zkoušky? Karel Moravec
Bůh se zbláznil z lásky k člověku… O Božím milosrdenství jinak Slavomír Peklanský
Důležitost modlitby - jak na to a omyly v životě modlitby Zuzana Bendová
Najít Boha ve všech věcech - způsoby modlitby podle sv. Ignáce Petr Havlíček
Jak se naučit rozjímat Stanislav Přibyl
Modlitba snoubenců, zamilovaných, za milované - skrze stínohru Tajemství mezi mužem a ženou Ivanka a Martin Čihákovi
Jak se vyznat ve svých myšlenkách? Jan Balík
Duch svatý v osobním i duchovním životě Jan Paseka
Být s Bohem online aneb několik božích vychytávek Andrea Hýblová
Chtěl/a bych číst Bibli, ale někdy je to nuda. Nebojte se … Bible. Anna Mátiková
Modlitba pohybem Klára Vojtková
Hledání Božích stop v životě Alena Michalicová
Modlitba chval, jak jí rozumět? Kamil Obr
Františkánská evangelizace Šimon Růžička, Jan Kapistrán Gajdoš, Lucie Pospíšilová
Žít svůj život naplno! Vincenta Kořínková
Proč a jak žít z eucharistie? Martin David
Život získat nebo ztratit? O biřmování, odvaze k víře a spolupráci s Duchem Svatým František Václav Lobkowicz
Svátost smíření - svátost nového života, svátost vzkříšení Pavel Posád
Vnitřní modlitba Michael Koudelka, Jan Poříz
Stánek setkání – naučit se modlit s Písmem Hyacint Ullman, Lukáš Koudelka, Jana Božková
Růženec – co s ním? Tomáš Hoffmann
Na cestě s Pannou Marií: Buď jako Kristus - staň se člověkem! Daniel Bořkovec
Chci se modlit, ale nejde mi to. Co dělat? Kamil Strak
Proč je tolik spiritualit aneb vanutí Ducha svatého v církvi Vladislav Brokeš
Modlitba zpěvem – lidský hlas, úžasný dar Petr Koronthály
Má cenu se modlit klasické modlitby? Roman Kubín
Askeze aneb duchovní fitcentrum Jan Szkandera

 

Vnitřní modlitba – Oč vlastně kráčí mezi Nejvyšším a námi?

Co je vlastně při osobní modlitbě důležité? Jakou roli v ní hrají různé techniky? Jaký bývá obvykle její vývoj? K čemu nám vlastně je? Co všechno dokáže ovlivnit? Na tyto a podobné otázky budeme hledat odpovědi.

P. Dr. Bonaventura Štivar, OFMCap. pochází z Ostravy. Ke kapucínům vstoupil ještě za totality a má 26 let kněžské zkušenosti. V Římě studoval teologii duchovního života. Věnuje se duchovnímu doprovázení a v současnosti je provinciálem kapucínů.

 

Líbej mne polibkem svých úst.

Jedna z nejkrásnějších zkušeností, kterou může muž nebo žena ve svém životě prožít, je zamilování se. Na chvíle, kdy jsme byli zamilovaní, vzpomínáme třeba celá desetiletí nebo až do konce života. Když jsme zamilovaní, jsme šťastní, byť by se nám mnoha věcí nedostávalo a valily se na nás nejrůznější problémy. Skutečnou radost a štěstí zamilovaných můžeme ale prožívat nejen s druhým člověkem, ale i s Bohem. Jasně o tom svědčí samo Písmo i zástup mužů a žen uplynulých staletí a tisíciletí, kteří byli v prožívání hlubokého vztahu s Bohem stejně nebo spíše mnohem více šťastní, než je dáno být dvěma zamilovaným lidem. Pojďme se tedy pokusit společně objevit tento rozměr našeho křesťanského života!

P. ThLic. Ing. Zdeněk Wasserbauer, ThD. je knězem pražské arcidiecéze a v současné době je jejím generálním vikářem. Od roku 2000 do roku 2010 se jako spirituál v pražském arcibiskupském semináři podílel zejména na lidské a duchovní formaci bohoslovců. Poté byl 5 let farářem v Praze na Vinohradech, kde jeho velkou láskou byli zejména mladí lidé.

 

Proč patří k duchovnímu životu zkoušky?

Zkoušky nemají lidé příliš v oblibě, zvláště mnozí studenti. Patří však k lidskému životu. Při zkoušce můžeme uspět, ale také nemusíme obstát. Nemáme je rádi, ale zkouška posouvá člověka dále! Podobně je tomu i v duchovním životě, zkoušky provázejí naše duchovní zrání. Nutí nás dívat se dále/výše, poznávat, že Pán má pro nás stále více, než jsme si byli schopni představit! Na co se máme připravit? Jak obstát při zkouškách?

P. ICLic. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství v královéhradecké diecézi. Do roku 2013 byl biskupským vikářem pro pastoraci, od roku srpna 2013 je rektorem Duchovní správy na Hoře Matky Boží u Králík. Od r. 1993 doprovází manželské páry při duchovních obnovách pro manžele, připravuje duchovní obnovy i pro mnohé další skupiny.

 

Bůh se zbláznil z lásky k člověku…O Božím milosrdenství jinak

Všechno mělo být fajn. Harmonie mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a Stvořitelem. Špatně využitý dar svobodné vůle a v důsledku toho hřích a smrt tvoří bariéru nedůvěry Bohu. Nevíru v Jeho lásku k hříšným lidem. Uzavření Lásce tvoří chaos a tmu v životě člověka. Ale Bůh neustále hledá kontakt s lidmi a touží jim říct o své nekonečné Lásce. Dovol Bohu zasáhnout i tvé srdce. Dovol Bohu, aby tě miloval a dokazoval ti, jak moc mu na tobě záleží. Jedině On může utišit bouřku v tvém svědomí, v tvém životě, a chce to udělat jako Milosrdný Spasitel.

P. Mgr Slavomír Peklanský, SAC je kněz Společnosti Katolického Apoštolátu (Pallotini), farní vikář farnosti Jámy, koordinátor pastorace povolání pro SAC v ČR. Studoval kněžský seminář otců pallotinů v Oltarzewe (filozofická- teologická fakulta Univerzity kard. Stefana Wyszynského, Waršava, Polsko), Papežský teologický institut Teresianum, Řím, Itálie. Působí ve farnosti Jámy a dále dělá pastoraci v Centru Božího milosrdenství ve Slavkovicích, přednášky o milosrdenství, duchovní obnovy ve farnostech, farní misie, duchovní obnovy pro zasvěcené osoby a duchovní vedení.

 

Důležitost modlitby - jak na to a omyly v životě modlitby

Modlitba není povinnost ani slohové cvičení, nýbrž životní vztahová nezbytnost, projev lásky mezi Bohem a mnou, mnou a Bohem. Nekomunikujeme-li s Bohem, vztah pomalu ale jistě odumírá... Jak se modlit, aby se člověk mohl setkat s Bohem? Proč je důležitá pravidelnost v modlitbě? Co mě může během modlitby potkat? Čemu se vyhnout? Jaké místo a jakou polohu zvolit? Jak se ztišit? Na podobné otázky bude přednáška odpovídat. Součástí přednášky bude ochutnávka ignaciánského způsobu rozjímání a diskuze o tématu.

S. Mgr. et Mgr. Maxmiliána Zuzana Bendová - členka Školských sester sv. Františka. Pochází z Liberce, je konvertitka. Působila v Brně jako učitelka angličtiny a češtiny na 2. stupni ZŠ, nyní pracuje v Praze, kde je pedagogem volného času v Křesťanském domově mládeže. Vystudovala učitelství pro 2. stupeň ZŠ na TUL v Liberci a teologické nauky na CMTF UP v Olomouci. V současnosti je doktorandkou oboru praktická teologie, zaměření spirituální teologie na CMTF UP. Otázkám duchovního života i mládeži se věnuje s chutí a zápalem, nejen teoreticky, ale hlavně prakticky.

 

Najít Boha ve všech věcech - způsoby modlitby podle sv. Ignáce

Je Bůh lidem vzdálený nebo je nám blízko? Nejen Bible, ale i zkušenost svatých nás povzbuzují, abychom Boha hledali. Učí nás, že je možné prožít už tento život v Boží přítomnosti. Představíme si tři způsoby modlitby, které nám podle sv. Ignáce z Loyoly pomáhají otevírat oči, abychom nacházeli Boha v konkrétních událostech svého života.

P. Mgr. Petr Havlíček SJ – konvertita a člen jezuitského řádu. Kněžské svěcení přijal v roce 2006. V olomoucké akademické farnosti se věnuje pastoraci vysokoškolských studentů. Dále dává duchovní cvičení a jako redaktor se podílí na vydávání bulletinu Jezuité. V jezuitském řádu má na starosti pastoraci povolání, při ČBK je národním koordinátorem vysokoškolské pastorace.

 

Jak se naučit rozjímat

Rozjímání je jedna z forem vnitřní modlitby. Jestliže je modlitba komunikací s Bohem, pak se dá rozjímání přirovnat k tichému bytí spolu, kdy je nám dobře a kdy život toho druhého je pro mě tichou, a přece velmi výmluvnou inspirací. Zdá se, že je to velké umění, a je tomu tak, zároveň je však rozjímání vyhrazeno nikoli jen mystikům či lidem nějak zvlášť obdarovaným, ale je způsobem modlitby pro každého. Jak se naučit rozjímat? Dá se to vůbec naučit? O odpověď se pokusí tato přednáška…

P. Thlic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR (1971) je člen kongregace redemptoristů, kněz. Působil na poutním místě Svatá Hora u Příbrami, byl provinciálem redemptoristů v ČR, v prezidentem Arcidiecézní charity Praha a generálním vikářem v Litoměřicích. Nyní je generálním sekretářem České biskupské konference. Mezi jeho oblíbené činnosti patří pastorace, hudba, organologie (nauka o varhanách) a dějiny.

 

Modlitba snoubenců, zamilovaných, za milované - skrze stínohru Tajemství mezi mužem a ženou

Když jsme měli s manželem na přípravě snoubenců profesionálního tanečníka ze Star Dance Marka Hrstku se svou již teď novomanželkou Albí, řekl nám: „Chceme i v našem tanečním světe do našeho manželství pozvat Boha.“ Milí snoubenci, zamilovaní a toužící milovat, pojďte s námi skrze stínohru Tajemství mezi mužem a ženou, která tentokrát přejde plynule do modlitby, pozvat do své – naší – vaší situace Boha. Poté se budete moci setkat nejen s námi, Ivankou a Martinem Čihákovými, ale i s dalšími mladými herci a aktéry stínohry, kteří Teologii těla od Jana Pavla II. poslední rok svého života doslova žijí.

Mgr. Ivanka Čiháková (41 let) vystudovala KTF UK a Nauky o rodině na KU v Ružomberku. Autorka stínohry Tajemství mezi mužem a ženou a projektu Teologie těla zážitkovou pedagogikou. Má ráda umění, psychologii a moře. Věnuje se partnerskému poradenství, je iniciátorkou mnoha vzdělávacích a zážitkových projektů pro děti a mládež. Je vdaná 21 let. Mají se svým manželem Martinem 3 děti. Spolu se věnují 16 let přípravě snoubenců na manželství. Říkají, že je pro ně radost žít manželství z Lásky pro Lásku.

Ing. Martin Čihák (46) vystudoval ČVUT a pracuje ve svém oboru. Je neustálý optimista, který miluje hru na bubny a fascinuje jej snowboarding. V práci své manželky vidí smysl, a proto ji rád ve všem podporuje.

 

Jak se vyznat ve svých myšlenkách?

Každému se honí v hlavě nejrůznější myšlenky. Jak poznat, které jsou od Boha a které jsou pokušením? Jak se vypořádat s těmi, které stále obtěžují? V přednášce se budeme zaobírat duchovním rozlišováním, o kterém často hovoří papež František.

P. ThDr. Jan Balík, PhD. se narodil v roce 1965. Na kněze byl vysvěcen v roce 1991. Jedenáct let byl prvním zodpovědným za Arcidiecézní centrum pro mládež v pražské arcidiecézi a za Arcidiecézní centrum života mládeže Nazaret v Praze-Kunraticích. Od roku 2001 do roku 2005 byl ředitelem Sekce pro mládež ČBK a pak do června 2011 farářem v Praze-Strašnicích. V současnosti je podruhé ředitelem Sekce pro mládež ČBK a kanovníkem u katedrály sv. Víta v Praze. Je členem tvůrčího týmu časopisu IN! a je autorem řady knih pro mladé (např. Objevit tajemství růžence, Neboj se, jen věř!, Máš na víc) a o pastoraci mládeže (např. Na cestě s mladými, Jan Pavel II. v dialogu s mladými).

 

Duch svatý v osobním i duchovním životě.

Každý potřebujeme radu, pomoc a povzbuzení v osobním i duchovním životě. Duch svatý je ten, který nám stále pomáhá, uvádí nás do celé pravdy. To řekl sám Ježíš, kterému můžeme naprosto věřit. Společně se zamyslíme nad tím, jak nás Duch svatý vede a provází v našem životě, jak nám pomáhá modlit se.

P. Mgr. Jan Paseka vystudoval teologii v Praze, na kněze byl vysvěcen v roce 2006. Působil v Poděbradech, v Chrasti u Chrudimi a na gymnáziu ve Skutči. Nyní je biskupským vikářem pro pastoraci v Královéhradecké diecézi a rektorem kostela Panny Marie v Hradci Králové.

 

Být s Bohem online aneb několik božích vychytávek

„Jakým směrem je od tvé postele nejbližší svatostánek? Lze se bavit s Hospodinem i v tramvaji? Co to je Boží business?“ O hledání víry, Boha, povolání a kontaktu s tím nejlepším Šéfem a Partnerem se podělí paulínka, členka kongregace, která žije on-line s Bohem i se světem. Tento blok může změnit tvůj život, záleží na tvém připojení. Bůh je připojen nonstop a dobrý signál jistí Duch Svatý.

Sestra Mgr. Andrea Hýblová FSP vystudovala divadelní vědu a dramaturgii činoherního divadla. Po vstupu do kongregace Dcer sv. Pavla absolvovala i teologické nauky na teologické fakultě. Působí v Nakladatelství Paulínky v Praze.

 

Chtěl/a bych číst Bibli, ale někdy je to nuda. Nebojte se … Bible.

Některé biblické příběhy jsou nám blízké, jiné však působí cize a nesrozumitelně. Proč jsou některé biblické texty tak divné? Jak jim lze porozumět? Jak mi může být bible užitečná v mém osobním duchovním životě? Společně se trochu podíváme biblickým autorům na prsty. Pokusíme se objasnit alespoň některé jejich literární techniky, na které dnešní čtenář není zvyklý, a proto mu působí potíže. Bude to tedy o Písmu svatém – nejen zbožně, ale i prakticky. Doporučení: věk 19+.

Sestra Mgr. Anna Mátiková vystudovala anglický a německý jazyk a literaturu. Po vstupu do kongregace Dcer sv. Pavla vystudovala teologii. Asi deset let působila v Nakladatelství Paulínky v Praze. Momentálně studuje na Papežském biblickém institutu v Římě. Letos též absolvovala semestrální pobyt v Izraeli.

 

Modlitba pohybem

Společenství modlitby pohybem vzniklo před více než 25 lety na Biskupském gymnáziu v Brně. Společenstvím prošlo přes 100 děvčat ve věku 10 – 35 let, dnes jsou už některé z nich maminky, a tak do společenství zapojují nově i své děti. Tato forma chvály je pro všechny, kteří mají potřebu vyjádřit ji tělem. Ve chvílích, kdy není slov, ale je tu touha před Pánem třeba jen tak stát, radovat se před ním, plakat, nechat se jím obejmout, tehdy se lze spolehnout na to, co znám, na své tělo, dar od Boha. Nejde o choreografii, ale o modlitbu, která je vedena Duchem Svatým. Na přednášce se dozvíte více o podstatě této modlitby, o tom, jak vzniká a sami na sobě zakusíte, co tato modlitba dává.                                                                

MgA Klára Vojtková vystudovala Biskupské gymnázium v Brně. Poté činoherní herectví na pražské DAMU, dnes herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti na mateřské, manželka a maminka roční holčičky. Součástí společenství modlitby tancem je už přes dvacet let.

 

Hledání Božích stop v životě

Způsob meditace pro malé skupiny podle schönstattské spirituality. Bůh je „Bohem života“, mluví k nám skrze to, co je v nás živé, v setkání s lidmi, ve stvoření, skrze události našeho života i dění kolem nás. Metoda se opírá o žitou víru v Boží Prozřetelnost, zahrnuje osobní meditaci, ale také společné sdílení ve skupině.

Mgr. Alena Michalicová - patří do Sekulárního institutu Paní ze Schönstattu, pracuje 16 let jako učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy, v současné době vyučuje na gymnáziu v Blansku. V rámci Schönstattského hnutí se věnuje dlouhodobě práci s mládeží (pořádání víkendovek, duchovních obnov, pravidelných setkávání, individuální doprovázení a jiné).

 

Modlitba chval, jak jí rozumět?

Co dělat, když chci Boha oslavovat. Je opravdu možné s Bohem komunikovat? Je Bůh jen adresát našich proseb a řešitel životních problémů nebo někdo víc? Chvála – tak často opomíjený způsob modlitby – odvádí člověka od sebe sama a pomáhá upřít pozornost na toho, který je nejvíc hodný obdivu. Chceš poznat způsob modlitby, při kterém se dějí až překvapivě mimořádné věci? Toužíš začít opravdu růst ve svém duchovním životě? Leží ti na srdci rozvoj tvého společenství? Pak právě pro tebe je určeno hledání cest k Boží oslavě. Srdce Boha je živé, plné touhy po odpovědi člověka. Chceš snad zůstat mlčet?

P. Mgr. Kamil Obr je šestnáct roků katolickým knězem olomoucké arcidiecéze. Dlouhodobě pracoval s katolickou mládeží a devět roků strávil ve službě mladým lidem na centru pro mládež v Rajnochovicích. Nyní působí jako farář a děkan ve farnosti Rožnov pod Radhoštěm. Šest roků intenzivně zaměřuje pozornost na vedení a formaci modlitebních společenství v diecézi. Stál u zrodu multižánrového festivalu United ve Vsetíně a SMS – setkávání modlitebních společenství ve Zlínském kraji. Úzce spolupracuje s Komunitou Blahoslavenství na formaci zájemců o Kurzy Alfa a Farní evangelizační buňky.

 

Františkánská evangelizace

Co je to evangelizace? Kdo může evangelizovat? Jak můžu druhým svědčit o Bohu a o své víře? Jak to dělával sv. František z Assisi? A jak to dělávají jeho dnešní následovníci? K těmto i dalším otázkám vám něco řeknou členové týmu františkánských městských misií z řad bratří františkánů a školských františkánek. Podělí se s vámi o své zkušenosti s městskými misiemi i s osobním svědectvím o jejich způsobu předávání radostné zvěsti Evangelia.

Bratr Šimon Růžička OFM – je členem františkánského řádu, nyní studuje teologii na KTF UK v Praze a působní ve farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Má ve zvyku evangelizovat skrze pěší poutě.

Bratr Jan Kapistrán Gajdoš OFM – je františkánem 12 let, žije a působí v Brně, kde se věnuje mimo jiné ministrantům, dětem a mládeži. Studuje teologii v Olomouci.

Sestra Lucie Pospíšilová OSF je členkou Kongregace Školských sester sv. Františka. Žije v Brně a působí jako pastorační asistentka ve dvou brněnských farnostech.

 Všichni spolu s dalšími bratry, sestrami i laickými spolupracovníky pořádají městské františkánské misie, duchovní obnovy pro mládež a jiné evangelizační akce.

 

Žít svůj život naplno!                                    

Proč žiji na světě? Proč mě Bůh volá a miluje ... a nedá mi pokoj? Jaký má se mnou plán, kde je mé místo v životě? Přednáška a moderovaná diskuze na téma životní hledání, naslouchání, volání a povolání. Hostem přednášky bude i P. Jiří Kupka.

S. M. Vincenta Kořínková, SCB se během komunismu, a to v pouhých 15 letech, rozhodla tajně vstoupit k sestrám boromejkám. Ač se jí kluci líbili, uvědomila si, že Bůh jí na rozdíl od všech jejích ctitelů ( :) ) už lásku dokázal, protože za ni zemřel na kříži. Svoji jedenáctiletou formaci prožila tajně v Praze a věčné sliby složila veřejně až po revoluci. Bůh ji svým požehnáním a láskou provází celý život. Je zapojena do Pastorace povolání v ČR, jejímž cílem je pomoci mladému člověku objevit Boží plán v jeho životě.

 

Proč a jak žít z eucharistie?

Svaté přijímání – svátost eucharistie má mezi sedmi svátostmi církve výhradní postavení. Není to jen tajemství, které máme přijímat při mši svaté a klanět se mu v adoraci. Je to tajemství, které máme také napodobovat a žít. Jaké důsledky má přijímání eucharistie pro náš život a jaké plody má v našem životě přinášet? To jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi.

Mons. Mgr. Martin David se stal knězem v roce 2000 a v prvních šesti letech svého kněžství byl mj. také kaplanem pro mládež. Nyní je už devátým rokem generálním vikářem ostravsko – opavské diecéze a členem Liturgické komise ČBK. 7. dubna letošního roku byl papežem Františkem jmenován pomocným biskupem ostravsko – opavským a 28. května přijal biskupské svěcení.

 

Život získat nebo ztratit? O biřmování, odvaze k víře a spolupráci s Duchem Svatým

Je biřmování vyvrcholením cesty nebo počátkem? Z čeho čerpám sílu k životu? Je odvaha umění riskovat nebo je plodem důvěry v Boží pomoc? Co znamená život získat? A co znamená život ztratit pro evangelium? V tomto duchu hovořte o Svatém Duchu s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem.

Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. je ostravsko-opavským biskupem od roku 1996. S mládeží má neustálý kontakt, neboť je Ústředním duchovním rádcem skautů a v rámci České biskupské konference zodpovídá především za oblast církevního školství.

 

Svátost smíření - svátost nového života, svátost vzkříšení

Svátost smíření nás přivádí k novému životu, křísí nás k životu v blízkosti Boží. Pro Ježíše je stejné křísit Lazara jako odpouštět hříšníkům. Kdyby svátost smíření neexistovala, museli by si ji lidé asi vymyslet :), neboť její místo v duchovním životě je nezastupitelné. Nezapomínejme na její místo a důležitost!

Mons. Mgr. Pavel Posád je biskupem českobudějovickým. Na kněze byl vysvěcen v roce 1977, a to pro brněnskou diecézi. Poté se stal i spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře. Je předsedou Rady ČBK pro mládež.

 

Vnitřní modlitba

Vnitřní modlitba, rozhovor s Bohem, spočinutí v Bohu… Jsou něčím, čemu nás někdo může naučit, nebo jde o zcela osobní dobrodružství a putování po neprošlapané stezce? A když už konečně nalezneme svůj „styl modlitby“, můžeme u něj zůstat celý život nebo se život modlitby v čase vyvíjí a proměňuje tak, jako každý jiný vztah? Na tyto i další otázky se pokusíme odpovědět na základě zkušeností sv. Terezie z Avily, kterou papež Pavel VI. prohlásil učitelkou církve právě jako učitelku vnitřní modlitby.

P. Jan Poříz OCD (1980) je bosý karmelitán, převor komunity svého řádu ve Slaném, kaplan a učitel na ZŠ Maltézských rytířů v Kladně. Věnuje se též exerciciím, rekolekcím a přednáškám, většinou inspirovaným naukou sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana od Kříže.

Mgr. Ing. Michael Koudelka (1972) je trvalý jáhen, působí v litoměřické diecézi. Je předsedou rady sekulárního řádu bosých karmelitánů. Je ženatý, má tři děti.

 

Stánek setkání – naučit se modlit s Písmem

Hospodin se setkával s Mojžíšem ve stánku setkání (Ex 33). Dnes se chce setkat i s tebou! Odpovíš na jeho pozvání? Přijď k nám a naučíme tě modlit se s Písmem svatým a každý den se tak setkávat s Bohem.

Jana Božková a Lukáš Koudelka jsou mladí animátoři z Hnutí Světlo-Život (Oáza), čerství držitelé řidičského průkazu a budoucí maturanti.

fr. P. Hyacint Ullman OP je mladý dominikán a ještě mladší kněz. V současné době je kaplanem na Arcibiskupském gymnáziu v Praze.

 

Růženec – co s ním?

Možná jste slyšeli (možná sami někdy vyslovili) některou z následujících vět: „Jdu na růženec, jdeš taky?!“, nebo: „Drtili jsme růženec! Bylo to skvělý!“, nebo: „Růženec nechápu!“, nebo: „Nechápu, jaký má smysl stále opakovat tu samou modlitbu,…a ještě víc k Marii, než k Bohu!“, nebo: „Až po nějaké době společné modlitby mne růženec oslovil a oblíbil jsem si ho!“, nebo: „František (papež) nám říkal: modlete se denně růženec! … tak se ho modlím“, nebo: „…přece není povinnost se ho modlit!“ a další.

Co je tedy podstatou této modlitby? Proč se ji modlíme – můžeme, máme, či chceme se ji modlit … ? Je skutečně dobré se modlit tímto způsobem? Neodnaučuje nás to modlit se vlastními slovy? A jak na to (na ni)?

Bc.Th. Tomáš Hoffmann se ke kněžství připravoval v Litoměřicích, v Praze a v Itálii (Loppiano u Florencie a Řím), je 22 let knězem královéhradecké diecéze, byl spirituálem Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové, pak vojenským kaplanem, nyní je již 12. rokem ředitelem DCŽM Vesmír v Deštném v Orlických horách.

 

Na cestě s Pannou Marií: Buď jako Kristus - staň se člověkem!

Ježíš se stal člověkem skrze Pannu Marii. Ona ho vychovávala a učila žít. Lidství k Ježíši neodlučitelně patří. My lidé jsme stvořeni k obrazu Božímu - k obrazu Ježíše Krista. Panna Maria může vést i nás, abychom se stávali stále více lidmi - živým obrazem Božím. Možná tě blízký vztah s Pannou Marií láká, ale nevíš jak na to. Možná máš pochybnosti, aby tvůj vztah s ní nebyl na úkor vztahu k Bohu. Jak s Marií zakoušet stále více Boží blízkost a lásku? Co potřebuje naše srdce, aby se mohlo rozvíjet a naplno milovat? Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpověď.

P. Dipl.-Theol. Daniel Bořkovec ISch patří k Schönstattskému hnutí, vystudoval v Německu, dva roky pracoval s mládeží v Chile a je sedm let knězem. Jako kaplan působil nejdříve v Německu, poté u sv. Jakuba v Brně a nyní je spirituálem v Církevním domově mládeže Petrinum v Brně. Zajímá se o pedagogiku, psychologii a zaměřuje se především na duchovní doprovázení.

 

Chci se modlit, ale nejde mi to. Co dělat?

Tak krásná a tolik potřebná je modlitba pro můj život, ale přesto to nejde!? Kdo odpoví a pomůže? Duch svatý. Ale jak? Skrze nás a naši zkušenost chceme společně hledat odpovědi, světlo, na otázku, která se týká každého z nás: Proč mi to nejde při modlitbě? Vždy nás modlitba bude přesahovat. Vždy je darem a první nabídkou Boha samého. Čím více máme zkušenost s modlitbou, tak více můžeme poradit mladším. Proto co mám, to dám. Co jsem zakusil, o to se rád podělím. Na vaše otázky a vzájemné obohacení se těším při setkání s vámi tváří v tvář.

P. Mgr. Kamil Strak  je knězem ostravsko-opavské diecéze 13 let. Působil jako kaplan v Místku a 12 let jako ředitel DCM a DSM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Prožil nemalou zkušenost modlitby v různých společenstvích, pobyl pár měsíců v klášteře u Trapistů v Nových Dvorech. Rád se modlí ve společenství s druhými. Pochází z venkovského prostředí, má rád vše okolo zemědělství. Rád jezdí na motorce a tvoří různé programy s druhými lidmi. Modlitba je základ jeho života, říká: „Člověk bez modlitby je jako hasič bez vody.“ Mimo jiné je členem hasičského sboru – Domoradovice.

   

Proč je tolik spiritualit aneb vanutí Ducha svatého v církvi

Jedna církev, ale mnoho spiritualit. Jak je to možné? Duch svatý přece nerozděluje, ale spojuje. Bůh v určitém čase prostřednictvím spiritualit (řádů a hnutí) inspirovaných Duchem svatým zjevuje nové osvětlení toho, jak se dá žít evangelium. Vylití Ducha svatého, obnovovatele a oživovatele, bývá odpovědí na mnohé potřeby světa. Různé spirituality mají schopnost probouzet v četných křesťanských věřících, mužích i ženách, dospělých i mladistvých, živé misionářské nadšení nezbytné pro Krista.

Přednáška vás zve do zahrady církve plné duchovních květů, které Duch svatý nechal vyrůst a ze které můžeme čerpat.

P.ThLic. Vladislav Brokeš, PhD. je 16 let knězem královéhradecké diecéze. Absolvoval pětiletý pobyt v mezinárodní kněžské škole v Itálii. V oblasti teologie se věnuje mariánské kněžské spiritualitě a vlivu církevních hnutí na život církve. Působí jako kaplan pro mládež. V současné době je děkanem farnosti Ústí nad Orlicí.

 

Modlitba zpěvem – lidský hlas, úžasný dar

Proč je zpěv tak jedinečnou formou modlitby? Jaké je tajemství lidského hlasu? Co zpěv vypovídá o našem srdci? A co vypovídá o našem vztahu s Bohem? Široké téma, hluboké téma, které nabízí spoustu možností. Snad budou dvě hodiny stačit na to, abychom se některých alespoň dotkli. Dobrodružná přednáška, protože těžko říct, kam až nás Duch Svatý zavede.

Bc. Petr Koronthály, DiS. vystudoval klasickou skladbu na Pražské konzervatoři a Matematicko-Fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Jako samouk se naučil na kytaru a působil v řadě kapel různého zaměření. Od raného dětství působil nejprve jako zpěvák, pak jako hráč na kytaru a vedoucí scholy v rodinné kapele, hrající pravidelně při rytmických mších v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. V současné době žije u Pelhřimova, opravuje a obstarává statek a ve volných chvílích vede dva smíšené sbory. Aktivně zpívá v dalších dvou sborech. Zúčastnil se přípravy "Směrnice České biskupské konference o soudobé rytmické liturgické hudbě".

 

Má cenu se modlit klasické modlitby?

Někdy se nám zdá, že do modlitby by měl jít člověk více srdcem a stokrát omodlené texty nám připadají, že nám málo co dávají a hledáme nové myšlenky, podněty. Podíváme se na to, co se v těch starých slovech skrývá a co mohou nabídnout i dnes.

P. Mgr. Roman Kubín je kněz, který všude vyčnívá. Se svou výškou 198 cm se totiž v davu jen tak neschová. Oblíbený citát z Písma je, v souvislosti s jeho výškou, trochu úsměvný: On musí růst, já však se menšit. (Jan 3,30) Povzbuzují ho okamžiky modlitby nad Písmem svatým a slavení mše svaté. To je vrchol všeho, co dělá a je to taková lahůdka po různých povinnostech, které přináší život.        

 

Askeze aneb duchovní fitcentrum    

Přednáška se zaměří na duchovní principy platné jak v minulosti, tak i v současnosti. Člověk a jeho potřeby se dle názoru přednášejícího až tolik nemění, mění se pouze prostředí a okolí, ve kterých se duchovní principy uplatňují. Bohužel mnohdy se na to zapomíná a vznikají zbytečné komplikace - asi tak jako když se zapomene na určité platné principy, které se musí dodržovat při rozvoji fyzického zdraví. Přednáška nechce zahrnovat celou šíři těchto principů, jde pouze o vybrané nejdůležitější kapitoly. Je potřeba se vůbec o něco snažit? A když tak o co? Nestačí pouze Boží milost? To je jenom část z mnoha otázek, kterým se bude přednáška věnovat.

P. Jan Szkandera se narodil v roce 1970. Po ukončení střední školy nastoupil v roce 1988 na bohosloví do Litoměřic. Fakultu ukončil v roce 1993 a do roku 1999 pracoval na církevní škole v Kroměříži mezi mládeží jako spirituál. Od roku 1999 do 2001 studoval v Lublinu na Katolické univerzitě spirituální teologii. Po ukončení studia a získání licenciátu byl 4 roky ve farnosti v Sudicích u Opavy. Poté byl jmenován spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, kde doposud pracuje. Ve své profesi se zaměřuje právě na duchovní rozvoj osobnosti.

FOTO: Flickr.com